menu

5G 

5G, voluit 5e generatie mobiele netwerk, is een techniek die werkt met veel hogere ferequenties dan het voorgaande 4G. Hierdoor kan circa 100 keer meer data verzonden en ontvangen worden. Het bereik is echter veel kleiner waardoor er veel meer antennes nodig zijn.

In de berichtgeving via de media ligt de focus vooral op de technische voordelen van een 5G mobiel netwerk. Internet werkt veel sneller, waardoor bijvoorbeeld computerspelletjes veel geavanceerder en dus 'realistischer' kunnen worden. Ook is deze techniek onmisbaar voor meer veiligheid bij zelf-rijdende auto's enzovoort.

Wikipedia

Klik hieronder op > voor meer info


Lena Pu: "Haal alle wifi weg uit scholen!"

21 juni 2020 / Transitieweb / Eerder plaatsten we twee lange, Engelstalige interviews met Lena Pu over de gevaren van wifi straling en van 60 GHz in het bijzonder. Een gedeelte uit een van beide video’s is door Willem Erné van Nederlandse ondertitels voorzien. Het gaat om een stuk van 11 minuten. Dit deel is het begin van haar bijdrage aan een online persconferentie die op 5 juni 2020 plaatsvond. Ze geeft hier in het kort de kern van haar research weer. Daardoor kan het wat kort-door-de-bocht overkomen. Toch is het belangrijk dat we nu ook in het Nederlands van de resultaten van haar research kennis kunnen nemen. Volgens Pu speelt 60 GHz straling een sleutelrol in de PLAN-demie en vormen draadloze acces points met een 60 GHz chip een levensgroot gevaar voor schoolkinderen. Alle wifi moet de scholen uit, zo concludeert ze. >


5G is Russische roulette met onze gezondheid

10 juni 2020 / Transitieweb / Ik liep vanmiddag een buurtkroegje binnen en laat de barkeeper nou net een artikel over 5G aan het lezen zijn. Dat is wel héél toevallig… De kop: "Staatsliedenbuurt 5G ready". Wat een títel! Al lezend ontdek ik het volgende: Ik lees dat Nederland samen met vijf andere Europese landen lètterlijk een laboratorium is voor onderzoek naar de gevolgen van straling!! Deze andere landen zijn: Engeland, Denemarken, Finland, Zweden en Frankrijk. Het project heet COSMOS en nu 5G geïnstalleerd is, dan wel geïnstalleerd wordt, wil men dit project graag voortzetten tot 2023. Het valt me op dat er twee kankeronderzoek-instituten meedoen aan dit project, waaronder één dat direct onder de WHO ressorteert. >


Is 5G schadelijk voor de gezondheid? Wat zeggen wetenschappers?

7 mei 2020 / aHealtylife / Vorige week heeft Vodafone 5G op hun netwerk geactiveerd. Sommige mensen zijn blij met de komst van dit snellere draadloze netwerk, maar voor anderen is het een ramp. Op vele plekken in Nederland zijn er zendmasten in brand gestoken, want de technologie baart sommige mensen zorgen. Hoe (on)veilig is het nieuwe 5G-netwerk? We bespreken het in dit artikel. >


Gezondheidsrisico's

De schaduwzijde is dat er gezondheidsrisico's kleven aan het gebruik van de zeer hoge frekwenties die nodig zijn voor 5G mobiele netwerken. Veelal in het belang van de industrie en de bijna onbeperkte toepassingen is er weinig aandacht aan onderzoeken die de schadelijkheid voor de gezondheid aantonen. Dit wordt bijvoorbeeld verwoord door dr. Martin L. Pall (Professor Emeritus of Biochemistry and Basic Medical Sciences, Washington State University) in het navolgende filmpje op YouTube (met Nederlandse ondertiteling). Hij beschrijft drie nachtmerries: enorme toename van onvruchtbaarheid, chronische vermoeidheid en depressiviteit en toename van Altzheimer op jongere leeftijd.

Dr Devra Davis, Amerikaanse epidemiologe en schrijfster, heeft in 2015 ook al gewaarschuwd voor de (mogelijke) schadelijke gevolgen van straling in de voordracht 'The truth about mobile phone and wireless radiation'.


Rechtszaak tegen de overheid

Stop5GNL heeft een kort geding tegen de staat aangespannen om de aanleg van het nieuwe 5G-netwerk in Nederland tegen te gaan. De stichting vindt de uitrol van de vijfde generatie telecomapparatuur onrechtmatig. 5G werkt op een andere frequentie, waarmee meer antennes nodig zijn om een gebied te beslaan dan met het huidige 4G-netwerk het geval is. Door die toename van zendapparatuur neemt de straling toe en daarmee ook de gezondheidsrisico's, stelt zij. Zie voor meer info op www.stop5gnl.nl


Bewustwording

Her en der circuleren e-mailnieuwbrieven waarin kritische kanttekeningen worden gemaakt over het overheidbeleid bij de uitrol van het 5G netwerk. Hieronder een greep uit de teksten (de meest recente wordt steeds bovenaan geplaatst).

  • 19 december 2019 / Hierbij stuur ik uw Kamer, mede namens de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en de minister voor Medische Zorg en Sport en in overleg met de minister voor Milieu en Wonen, de antwoorden op de schriftelijke vragen van het lid Van Raan (PvdD) over de uitrol van 5G (ingezonden op 9 september 2019, kenmerk 2019Z16723). Hoogachtend, mr. drs. M.C.G. Keijzer Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat

  • 9 september 2019 / Vragen van het lid Van Raan (PvdD) aan de Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat en de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselveiligheid over de uitrol van 5G.

  • 25 augustus 2019, Grietje Leenstra-van der Meulen, Sint Annaparochie: Een zinsnede uit haar brief aan alle fracties van de politieke partijen van de Provincie Fryslân. "In maart van dit jaar kwam er bericht van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat dat er overwogen wordt om straling van zendmasten aan banden te leggen. Er wordt door de uitrol van 5G een wildgroei aan antennes verwacht. Ondermeer in lantaarnpalen, bushokjes etc. Kortom, overal waar mogelijk. Maar wat schetst mijn verbazing... Op 17 juli 2019 is het Ministerie 180 graden gedraaid en komt met een concept wetsvoorstel dat alle gemeenten verplicht zijn mee te werken aan de uitrol van het 5G - netwerk!!!"

  • 7 mei 2019, G. Leenstra-van der Meulen, Sint Annaparochie: In een lange brief aan de Raad van de Gemeente Waadhoeke met vele vragen verwijst zij onder meer naar het artikel 5G Space Appeal [Waarom tekenen wereldwijd vooraanstaande wetenschappers, professoren, epidemiologen, artsen, milieu-en gezondheidsorganisaties het 5G Space Appeal? En hoe kan het dat zo weinig mensen op de hoogte zijn van dit belangrijke appèl en de onderliggende (wetenschappelijke) informatie?], StralingsBewust.info [Verzamelpunt voor informatie en nieuws over straling] en EU 5G Appèl [Wetenschappers waarschuwen voor mogelijke ernstige gezondheidseffecten van 5G]. Citaat uit het laatste deel van de brief: "In Engeland is er een beleidsnota verschenen - gepubliceerd op 28-2-2018 door het Department for Digital, Culture, Media & Sport and Ordnance Survey - waarin zwart op wit staat vermeld waarom er zoveel bomen moeten worden gekapt. Bomen staan 5G in de weg."

  • lente 2018, G. Leenstra-van der Meulen, Sint Annaparochie: "Op mijn schrijven van 20-2-2018 aan u mevrouw [Mona] Keijzer over de gezondheidsrisico’s van het 5G-netwerk kreeg ik op 15-3-2018 van mevrouw Safeer van de afdeling DIRECTIE TELECOMMARKT, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, de reactie dat er geen aanleiding is om te veronderstellen dat met 5G de gezondheid van mens en dier in het geding komt. Met als slotzin: de eerste 5G-netwerken worden in Nederland rond 2020/21 verwacht."

    "Al in 2015 - en eerder - luidden meer dan 200 wetenschappers de noodklok bij de Verenigde Naties en de Wereldgezondheidsorganisatie over de gezondheidsrisico’s van draadloze technologie. Bij u bekend is dat op 13 september 2017 niet minder dan 180 wetenschappers o.l.v de professoren Rainer Nyberg en Lennart Hardell uit 36 landen waarschuwen voor de schadelijke gezondheidseffecten van 5G en aandringen op een moratorium. In hun brief aan de Europese Commissie stellen zij dat er eerst een grondig onderzoek door onafhankelijke deskundigen dient plaats te vinden voordat met de grootschalige uitrol van 5G- netwerken mag worden begonnen. (...)"

    Voorts verwijst zij in haar lange artikel met talrijke observaties op een voordracht door dr L. Vriens op 21-4-2016 in TU Delft.

  • 30 juli 2014, gezamenlijk stuk van StopUMTS, het Nationaal Platform Stralingsrisico's (NPS) en het Nederlands Instituut voor Bouwbiologie en Ecologie (NIBE). Betreft een analyse omtrent overheidsbeleid gebaseerd op ontkenning van gezondheidsschade door EMV.