menu

Nieuwsbrief Muzikale Verhalen (1) 

augustus 2019  

Welkom

Nadat ik twee weken geleden aankondigde vanaf augustus met de maandelijkse nieuwsbrief Muzikale Verhalen van start te gaan stroomden per omgaande de aanmeldingen binnen. Na een paar uur stond de teller al op 80. Inmiddels mag ik mij verheugen in 187 abonnees. Mijn dank voorts voor een drietal schenkingen, waardoor de bekostiging van dit initiatief tot eind oktober gewaarborgd is.

Info bekostiging maandelijkse nieuwsbrief

Terugblik

Het lijkt me goed eerst te vertellen hoe dit initiatief is ontstaan. Het was juni 2016. Componist Marc van Delft, met wie ik al sinds 1993 regelmatig contact heb, stuurde mij een artikel van zijn hand over cultische muziek en muziekgeschiedenis. Daarin beschreef hij in heldere bewoordingen de muziekgeschiedenis vanaf de Middeleeuwen tot heden. Graag wilde ik het artikel plaatsen in de Euritmie-Muziek-Theaterkrant, maar daarvoor was het te uitgebreid. Marc gaf toestemming het in te korten. In het artikel stonden namen van componisten als Dunstable, Perotinus en Mauchault, alsof het algemeen bekende mensen betrof. Maar dat gold niet voor mij. Bach, Händel, Mozart en Beethoven, om maar enkelen te noemen, zijn voor mij klinkende namen, maar eerder genoemden zeiden me niets. Uit nieuwsgierigheid besloot in me erin te verdiepen. Marc's artikel heeft er uiteindelijk toe geleid de westerse muziekgeschiedenis vanaf 500 jaar voor Christus tot heden op geheel eigen wijze in kaart te brengen met links naar luistervoorbeelden op YouTube. Mijn dankbaarheid gaat uit naar allen die ondermeer de muziek uit de Griekse Oudheid en de Middeleeuwen tot klinken hebben gebracht. En dat geldt ook voor veel hedendaagse muziek, die anders in de vergetelheid zou kunnen geraken. Tot slot vond ik het interessant iets over de componisten te weten te komen. Als bron heb ik gebruikgemaakt van Wikipedia, waarbij ik van ieder een beknopte biografie heb gemaakt van maximaal 200 woorden. Ook bij een groot componist als Bach is dat gelukt.

Beknopte biografie Johann Sebastian Bach

Concertagenda

In de zomertijd is het wat muziek betreft wat rustig. Stichting Mens en Muziek verzocht mij alvast hun zevende muziekconferentie van 19 t/m 21 oktober in Schoorl met het thema De Wereld Klinkt aan te kondigen. (Zie in concertagenda)

Volledige concertagenda op Antrovista

Griekse Oudheid, Seikiloslied

De vraag aan Marc van Delft naar muziek uit de Griekse Oudheid bracht mij op het spoor van het Seikiloslied, het enige lied van voor Christus (circa 200 jaar) dat volledig is overgeleverd.

Meer info over het Seikiloslied

Op YouTube zijn diverse hedendaagse uitvoeringen te horen. Hieronder een voorbeeld dat dicht bij het origineel is gebleven.

Eind januari 2017 schreef Marc van Delft als reactie op mijn eerste 'onderzoeksresultaten', die later beschreven zijn in de Euritmie-Muziektheaterkrant (zie onderstaande link): ‘De Griek van voor de jaartelling beleefde de toonladder als iets wat van boven naar beneden ging, als incarnerend, van de geest naar de stof. Na Christus is dit omgedraaid, waarbij men toen de toonladder stijgend is gaan beleven, excarnerend, van de stof naar de geest, van de aarde naar de hemel. Dus in de oudheid werden de Griekse toonladders dalend gedacht, bovendien met in het midden een spiltoon. Plato beschrijft een tegenovergestelde beleving van de modi in vergelijking met de huidige tijd. Dat men toen mineur als majeur en majeur als mineur beleefde. Ook dit hangt waarschijnlijk samen met de omkering na Christus. Verder was toen in Griekenland het kwartentijdperk, men dacht en beleefde alles vanuit de kwart, zoals wij nu alles, de muzikale gevoelens, vanuit de terts beleven. Daarom kunnen wij ons niet meer inleven in hoe men toen muziek beleefde.’

Artikel Muziekgeschiedenis vanaf Griekse oudheid (1)

Speciaal voor deze nieuwsbrief heb ik ingaand op Marc's afsluitende zin een poging gewaagd het Seikiloslied anders te kunnen beleven door alle noten om te keren. Zie onderstaande PDF en het luistervoorbeeld. In de maten 1 t/m 8 is in de bovenste notenbalk het Seikiloslied genoteerd. Daaronder heb ik de omkering geschreven rond de spilnoot A. In het luistervoorbeeld klinkt van maat 1 t/m 16 het Seikiloslied tweemaal, daarna eenmaal een exacte omkering, waarbij de oorspronkelijke majeurmelodie vanzelf wijzigt in een mineurmelodie. In de maten 25 t/m 32 is door mij de omkering gewijzigd van een mineur- naar een majeurmelodie, om ook daar een indruk van te krijgen.

Seikiloslied en omkering (inversie)

Rudolf Escher (1912 - 1980)

Rudolf George Escher was een Nederlandse componist, muziektheoreticus en daarnaast ook dichter, schilder en essayist. Zijn compositielessen kreeg hij van Willem Pijper. Tijdens de Tweede Wereldoorlog componeerde Escher Musique pour l'esprit en deuil. Escher sloot voornamelijk aan bij Debussy en Ravel. Toch is zijn muziek niet uitgesproken Frans, ook de polyfone stijl uit de Renaissance is aanwezig. Ook zijn er invloeden van Mahler en het Gregoriaans. Voor Escher was de harmonie heel belangrijk; de tonaliteit bleef bij hem voorop staan.

  • Muziekprijs toegekend, Het Parool, 03-01-1946

  • Rudolf Escher Eerste uitvoering van bekroond werk, De tijd: dagblad voor Nederland, 20-01-1947

  • Bekroond werk van Rud. Escher uitgevoerd, Het Parool, 20-01-1947 (artikelen geraadpleegd op Delpher)

Meer info over Rudolf Escher

Muziekvoorbeeld Musique pour l'esprit en deuil

Link naar alle uitvoeringen van dit werk

Brieven 1958-1961

De DBNL (digitale bibliotheek voor de Nederlandse letteren) heeft op haar website het boekje Peter Schat en Rudolf Escher, Brieven 1958-1961 gepubliceerd. Het betreft een persoonlijke briefwisseling tussen een aankomende en een gevestigde componist. Wat de teksten extra interessant maken zijn de passages over de muziekgeschiedenis die eind vijftiger, begin zestiger jaren actueel waren, zoals de opkomst van de elektronische muziek, de verlate experimenten met twaalftoonsmuziek en het werk van Stockhausen.

Een zinsnede uit de eerste brief uit 1958 van Rudolf Escher (vanuit Amsterdam) aan dienstplichtig soldaat Peter Schat (in Ede), die ingaat op het plan van laatstgenoemde een koorwerk te schrijven op teksten ontleend aan de Apocalypse van Johannes.

'Ik geloof dat ik je iets vreemds moet toewensen en ik hoop dat je me niet zult misverstaan, namelijk: eenzaamheid. Eenzaamheid wens ik je toe voor het uitgroeien van de kiemen van je nieuwe a cappella koorwerk op die prachtige bijbelteksten. Het is een goed teken dat de ontzagwekkende dramatiek van de inhoud je voorlopig verlamt. Laat het maar rijpen en ga wandelen of fietsend de bossen in als je je berooid voelt van kazerne-verlatenheid. Ik ben blij eindelijk weer eens een jonge kunstenaar, en dan nog wel een componist, ontmoet te hebben, voor wie een dergelijke inspiratiebron werkelijkheid is. Het is namelijk echt gewoon niet waar, dat noten uit noten, verf uit verf, en woord uit woord zou ontstaan. Integendeel: muziek, beeldende kunst, taal ontstaan, altijd weer opnieuw, uit: angst, pijn, liefde, geloof, haat desnoods, een heel klein beetje geluk, eeuwigheidsverlangen en besef van de kortstondigheid van het individuele leven. Uit leven dus, menselijk leven en leven van ‘natuur’. Niet dit is romantisch; romantisch is de illusie dat de muziek van de toekomst de machine en het machinale als bron en doel zou moeten hebben.'

Naschrift. Tegelijkertijd geven de brieven een herkenbaar, grotendeels vergeten tijdsbeeld van Nederland uit die tijd.

Peter Schat en Rudolf Escher, Brieven 1958-1961

Symbiose

Eens in de drie maanden verzorg ik in de kerk van de Christengemeenschap in Meppel een Muzikaal Moment, waarbij ik op de piano eigen repertoire ten gehore breng en er tevens het een en ander over vertel. Als hoofdwerk voor het volgende concert in de herfst heb ik gekozen voor Symbiose, een oud pianowerk uit de tachtiger jaren, dat ik om deze reden nog eens onder de loep heb genomen, waarbij ik enkele maten heb tussengevoegd voor een sterkere contrastwerking. Dit werk van 5 pagina's is deels in te zien op www.imkejellevandam.nl/piano-45.html#Symbiose en kan aldaar in zijn geheel als PDF worden besteld.

Tot slot

In het septembernummer zal ik over een ander aspect van de Griekse muziek van 500 jaar voor Christus vertellen, wordt weer een componist (en muziekvoorbeeld) centraal gesteld en zal u geïnformeerd worden over een verdere aanvulling op de website van een door mij gecomponeerd muziekstuk.

Imke Jelle van Dam

N.B. Mocht u mensen weten die mogelijk ook geïnteresseerd zijn in deze nieuwsbrief, stel ik het op prijs als u deze met begeleidend schrijven naar hen doorstuurt.